What is the purpose of the diodes on a Samsung LED TV backlight bar

 

หลอดแบคไลท์ไหม้

 

 

หลังจากค้นหาข้อมูลก็เจอจากเว็บต่างประเทศเป็นตามรูปข้างล่าง

ลองทำการวัดดูก็ไม่ขึ้นสักข้าง ลองไม่ใส่แล้วประกอบเครื่องแล้วเปิดดู ก็สามารถใช้ได้