วงจรทีวี PANASONIC chassis GP3 TC-21PM50B

รายละเอียด
Switc เบอร์ STR W6754 +SE140
Vertเบอร์ AN15525
Hort เบอร์ C5902
Video เบอร์ TDA6107JF
Audioเบอร์ AN7523N
FBT เบอร์ ZTFP12501A
Yoke เบอร์TY21PM3K
Tuner เบอร์ TEQE2-005A

 

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1X3N9gHFjNoPetf_k9UVbDa8cKathtkah

 

Comments powered by CComment