วงจรทีวี LG รุ่น 29FX6ALX แท่น CW62A

รายละเอียดอุปกรณ์หลักๆ

ใช้ Flyback Transformer เบอร์ 6174V-5003W / BSC24-39213

STR ภาคจ่ายไฟ STR-X6556  OPTO เบอร์ PC817

TR OUT เบอร์ C6090 หรือ TT2190

IC VER  LA78045

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/0B0gidvCwJMawa1lkS08zNnduVXc/view?usp=sharing&resourcekey=0-DXJ9h3_TvTyHIVgLXVvdiQ

Comments powered by CComment